19.06.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА        00033 – 2015 - 0001

Зареждане с гориво автомобилите на ЦСМП Сливен за 2015 – 2017 година година с абонаментни карти, предоставени от изпълнителя.

Документация

Съобщение

Съобщение до Петрол АД публикувано на 13.08.2015 г.

Протоколи публикувани на 18.08.2015 г.

Решение публикувано на 18.08.2015 г.

Договор публикуван на 01.09.2015 г.

Информация за освобождане на гаранции публикувано на 02.09.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Октомври 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.11.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. НОЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 21.12.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ДЕКЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ФЕВРУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.03.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. МАРТ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. АПРИЛ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.05.2016 Г.

 ============================================================================================================ 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОБЯВЕНИ СЛЕД 15.04.2016 ГОДИНА
Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП-Сливен и филиалите му в градовете Сливен,Нова Загора,Твърдица и Котел по Наредба № 11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 г. чрез ваучери за 2016 г.

Решение № РД-25/04.07.2016 г. на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл. 186 от ЗОП публикувано на 04.07.2016 г. в 12:11 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал.3от ЗОП № 231/04.07.2016 г. публикувана на 04.07.2016 г. в 12:11 часа

Документация за участие - публикувана на 04.07.2016 г. в 12:11 часа

ID 9054041 информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 04.07.2016 г. в 12:18 часа - свали файл

Заповед № РД-31/12.07.2016 г. - публикувана на 12.07.2016 г. в 12:05 часа

ID 9054255 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 12.07.2016 г. в 12:31 часа - свали файл

Протокол за проведено заседание на комисия - публикувано на 25.07.2016 г. в 15:40 часа

Решение № РД-41/ 25.07.2016 г. - публикувано на 25.07.2016 г. в 15:40 часа

Договор за осигуряване на храна чрез ваучери за 2016 г. - публикуван на 03.08.2016 г. в 15:20 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медицински консумативи по спецификация на ЦСМП -Сливен за 2016 година

Решение № РД-27/04.07.2016 г. на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 04.07.2016г. в 13:39

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 233/04.07.2016 г. публикувана на 04.07.2016г. в 13:39

Документация за участие - публикувана на 04.07.2016г. в 13:39

Приложение №7 - спецификация на медицински консумативи за 2016 година в табличен вид - публикувано на 04.07.2016г. в 13:39

ID 9054044 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 04.07.2016 г. в 13:45 часа - свали файл

Протокол № 1 за разглеждане на офертите за доставка на медицински консумативи по спецификация за 2016 г. - публикуван на 15.07.2016 г. в 11:50 часа

Протокол № 2 за разглеждане на офертите за доставка на медицински консумативи по спецификация за 2016 г. - публикуван на 26.07.2016 г. в 14:42 часа

Протокол №3 за разглеждане на офертите за доставка на медицински консумативи по спецификация за 2016 г. - публикуван на 03.08.2016 г. в 10:10 часа

Протокол №4 за разглеждане на офертите за доставка на медицински консумативи по спецификация за 2016 г. - публикуван на 12.08.2016 г. в 13:55 часа

Решение РД-53/12.08.2016 година - публикувано на 12.08.2016 г. в 13:55 часа

Договор и приложение - публикувани на 16.08.2016 г. в 15:01 часа

 ============================================================================================================

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦСМП - СЛИВЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Решение № РД-26/04.07.2016 г. на основание чл.22 ал. т.1 и чл.186 от ЗОП пуликувано на 04.07.2016г. в 14:23

Обява нап обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 232/04.07.2016 год. публикувана на 04.07.2016г. в 14:23

Документи за участие - публикувана на 04.07.2016г. в 14:23

Приложение № 7 - спецификация медикаменти за 2016 година в табличен вид - публикувано на 04.07.2016г. в 14:23

ID 9054050 Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП публикувана на 04.07.2016 г. в 14:38 часа - свали файл

Протокол за разглеждане на офертите за доставка на медикаменти по спецификация за 2016 г. - публикуван на 14.07.2016 г. в 14:18 часа

Доклад на председателя на комисията назначен със заповед № РД-33/14.07.2016 г. за разглеждане на офертите за доставка на медикаменти по спецификация за 2016 г. - публикуван на 14.07.2016 г. в 14:18 часа

Заповед № РД-34/14.07.2016 г. - публикувана на 14.07.2016 г. в 14:18 часа

ID 9054327 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - публикувана на 14.07.2016 г. в 14:38 часа - свали файл

Протокол за проведено заседание на комисията - публикувано на 28.07.2016 г. в 12:10 часа

Решение РД - 42/28.07.2016 г. - публикувано на 28.07.2016 г. в 12:10 часа 

Договор и приложение - публикувани на 08.08.2016 г. в 10:09 часа

 ============================================================================================================

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ПО ОПИС НА ЦСМП - СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТЯХ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

Решение РД - 66/19.10.2016 година на основание чл.22 ал.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 19.10.2016 г. в  17:10 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП от 19.10.2016 г. - публикувана на 19.10.2016 г. в 17.10 часа

ID 9057620 Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП публикувана на 19.10.2016 г. в 17:10 часа - свали файл

Документи за участие - публикувани на 19.10.2016 г. в 17:10 часа

Спецификации № 2,3,4 и 5 в табличен вид и приложения № 1 и 6 - публикувани на 19.10.2016 г. в 17:10 часа

Заповед РД-67/28.10.2016 г. - публикувана на 28.10.2016 г. в 12:28 часа

ID 9057934 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 28.10.2016 г. в 12:28 часа - свали файл

Протокол за разглеждане на офертите за "Текущ ремонт на санитарните автомобили и резервни части за 2016 г." - публикувано на 08.11.2016 г. в 14:14 часа

Решение РД-69/08.11.2016 г. - публикувано на 08.11.2016 година в 14:14 часа

Договор и приложения - публикувани на 11.11.2016 година в 12:39 часа

 ============================================================================================================

Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП за доставка на автомобилно гориво,чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Сливен, след сключено Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. - публикувано на 14.02.2017 г. в 16:07 часа

Документация към покана по чл 82 ал.4 от ЗОП - публикувана на 14.02.2017 г. в 16:07 часа

Промяна на дата и час на отваряне на офертите съгласно заповед на директора на ЦСМП Сливен - публикувана на 27.02.2017 г. в 14:33 часа

Протокол на комисия - публикуван на 14.03.2017 година в 12:40 часа

Протокол на комисия - публикуван на 24.03.2017 г. в 10:55 часа

Решение - публикувано на 24.03.2017 г. в 10:55 часа

Договор - публикуван на 20.04.2017 г. в 15:12 часа

Обявление за възложена поръчка /Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - публикувано на 20.04.2017 година в 15:26 часа

Доклад на комисия - публикуван на 27.04.2017 година в 09:26 часа

Допълнително споразумение към договор от 20.04.2017 година - публикувано на 21.01.2019 г. в 10:36 часа

Допълнително споразумение № 2 към договор от 20.04.2017 година - публикувано на 31.05.2019 г. в 11:30 часа

Обявление за изменение на ОП/Директива 2014/24/ES/ЗОП на договор с Петрол АД от 31.05.2019 г. - публикувано на 07.06.2019 г. в 16:00 часа

Обявление за приключване на договор за ОП - публикуван на 14.02.2020 година в 11:43 часа

 ============================================================================================================

Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП-Сливен и филиалите му в градовете Сливен,Нова Загора,Твърдица и Котел по Наредба №11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 г. чрез ваучери за 2017 г.

Решение № РД-06-36/10.07.2017 г. на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл. 186 от ЗОП публикувано на 11.07.2017 г. в 14:40 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 234/11.07.2017 г. публикувана на 11.07.2017 г. в 14:42 часа

Документация за участие - публикувана на 11.07.2017 г. в 14:45 часа

ID 9066149 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 11.07.2017 г. в 15:53 часа - свали файл

Протокол №1 - публикуван на 25.07.2017 г. в 13:55 часа

Заповед № РД-06-43/25.07.2017 г. публикувана на 25.07.2017 г. в 13:56 часа

ID 9066592 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 25.07.2017 г. в 13:58 часа - свали файл

Протокол № 2 за проведено заседание на комисията - публикуван на 02.08.2017 г. в 11:11 часа

Решение РД-06-50/02.08.2017 г. публикувано на 02.08.2017 година в 11:12 часа

Договор за осигуряване на храна чрез ваучери за 2017 г. - публикуван на 09.08.2017 г. в 12:38 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медикаменти по спецификация на ЦСМП-Сливен за 2017 година

Решение РД-06-38/11.07.2017 на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 12.07.2017 година в 10:10 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 237/12.07.2017 г. публикувана на 12.07.2017 година в 10:12 часа

Документация за участие - публикувана на 12.07.2017 година в 10:14 часа

Приложение № 7 - спецификация медикаменти за 2017 година в табличен вид - публикувано на 12.07.2017 година в 10:15 часа

ID 9066183 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 12.07.2017 година в 11:18 часа - свали файл

Протокол № 1 публикуван на 26.07.2017 г. в 11:50 часа

Заповед № РД-06-46/26.07.2017 г. публикувана на 26.07.2017 г. в 11:55 часа

ID 9066650 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 26.07.2017 г. в 11:57 часа - свали файл

Протокол № 2 за проведено заседание на комисията - публикуван на 03.08.2017 година в 15:02 часа

Решение РД-06-51/03.08.2017 г. - публикувано на 03.08.2017 година в 15:04 часа

Договор и приложение - публикувани на 15.08.2017 година в 10:18 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медицински консуматива по спецификация на ЦСМП - Сливен за 2017 година

Решение РД-06-37/11.07.2017 г. на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 12.07.2017 година в 10:20 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 236/12.07.2017 г. публикувана на 12.07.2017 година в 10:23 часа

Документация за участие - публикувана на 12.07.2017 година в 10:25 часа

Приложение № 7 - спецификация медицински консумативи за 2017 година в табличен вид - публикувано на 12.07.2017 година в 10:28 часа

ID 9066180 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 12.07.2017 г. в 11:22 часа - свали файл

Протокол на комисия - публикуван на 27.07.2017 година в 13:13 часа

Решение № РД-06-47/27.07.2017 година - публикувано на 27.07.2017 година в 13:14 часа

Договор и приложение - публикувани на 01.08.2017 година в 11:47 часа

 ============================================================================================================

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ПО ОПИС НА ЦСМП СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТЯХ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 2017 ГОДИНА

Решение РД-06-59/13.10.2017 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП - публикувано на 13.10.2017 г. в 14:30 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 331/13.10.2017 година - публикувана на 13.10.2017 г. в 14:32 часа

Документи за участие - публикувани на 13.10.2017 г. в 14:35 часа

Спецификации 2;3;4;5, приложения 1 и 6, декларации по чл.54 и чл.55 и заявление от участника в ОП - публикувани на 13.10.2017 г. в 14:38 часа

ID 9069257 информация за публикувана в профила на купувача обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 13.10.2017 г. в 14:41 часа - свали файл

Протокол № 1/24.10.2017 г. публикуван на 24.10.2017 г. в 12:12 часа

Заповед РЗ 06-64/24.10.2017 г. пуликувана на 24.10.2017 г. 12:13 в часа

ID 9069576 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 24.10.2017 г. в 12:15 часа - свали файл

Протокол № 2/31.10.2017 г. - публикуван на 31.10.2017 г. в 12:35 часа

Протокол № 3/09.11.2017 г. - публикуван на 09.11.2017 г. в 12:47 часа

Решение РД 06-67/ 09.11.2017 г. публикуван на 09.11.2017 г. в 12:48 часа

Договор и приложения - публикувани на 13.11.2017 г. в 12:05 часа

 ============================================================================================================

Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП-Сливен и филиалите му в градовете Сливен, Нова Загора,Твърдица и Котел по Наредба № 11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 г. чрез ваучери за 2018 година

Решение РД-06-59/03.08.2018 г. на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 03.08.2018 г. в 14:57 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 13-269/03.08.2018 година публикувана в 14:58 часа

Документация за участие - публикувана на 03.08.2018 година в 14:59 часа

ID 9079240 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП-публикувана на 03.08.2018 година в 15:00 часа - свали файл

Заповед РД 06-62/14.08.2018 г. за удължаване срока на основание чл.96 ал.3 от ПП на ЗОП - публикувана на 14.08.2018 г. в 13:45 часа

ID 9079621 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20.ал3 от ЗОП за удържаване срока на ОП - публикувана на 14.08.2018 г. - в 13:46 часа - свали файл

Протокол за проведено заседание на комисията - публикуван на 22.08.2018 г. в 16:31 часа

Решение РД 06-69/22.08.2018 година - публикувано на 22.08.2018 г. в 16:32 часа

Договор за осигуряване на храна чрез ваучери за 2018 г. - публикуван на 29.08.2018 г. в 11:42 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медицински консумативи по спецификация на ЦСМП Сливен за 2018 година

Решение РД-06-60/03.08.2018 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 03.08.2018 година в 15:01 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 13-271/03.08.2018 година публикувана на 03.08.2018 година в 15:02 часа

Документация за участие - публикувана на 03.08.2018 година в 15:02 часа

Приложение № 7 - спецификация медицински консумативи за 2018 година в табличен вид - публикувано на 03.08.2018 година в 15:04 часа

ID 9079241 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 03.08.2018 година в 15:05 часа - свали файл

Заповед РД 06-64/14.08.2018 г. за удължаване срока на основание чл.96 ал.3 от ПП на ЗОП - публикувана на 14.08.2018 г. в 13:48 часа

ID 9079623 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 14.08.2018 г. в 13:50 часа - свали файл

Протокол за проведено заседание на комисията - публикуван на 22.08.2018 г. в 16:35 часа

Решение РД 06-71/22.08.2018 година - публикувано на 22.08.2018 г. в 16:36 часа

Договор и приложение - публикуван на 29.08.2018 година в 13:10 часа

 ============================================================================================================

 Доставка на медикаменти по спецификация на ЦСМП Сливен за 2018 година

Решение РД-06-61/03.08.2018 година на основание чл.22 ал.1 и чл.186 от ЗОП публикувано на 03.08.2018 година в 15:06 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 13-272/03.08.2018 година публикувана на 03.08.2018 година в 15:07 часа

Документация за участие - публикувана на 03.08.2018 година в 15:08 часа

Приложение № 8 спецификация медикаменти за 2018 година в табличен вид - публикувана на 03.08.2018 година в 15:09 часа

ID 9079242 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 03.08.2018 година в 15:10 часа  - свали файл

Заповед РД 06-63/14.08.2018 г. за удължаване срока на основание чл.96 ал.3 от ПП на ЗОП - публикувана на 14.08.2018 г. в 13:52 часа

ID 9079622 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 14.08.2018 г. в 13:53 часа - свали файл

Протокол за проведено заседание на комисията - пуликуван на 22.08.2018 г. в 16:36 часа

Решение РД 06-70/22.08.2018 година - публикувано на 22.08.2018 г. в 16:37 часа

Договор и приложение - публикувани на 31.08.2018 година в 14:30 часа

 ============================================================================================================

Текущ ремонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП - Сливен, в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2018 година 

Решение РД 06-81 /17.10.2018 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл. 186 от ЗОП - публикувана на 18.10.2018 г. в 14:40 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП изх.№ 13-338 / 18.10.2018 година - публикувана на 18.10.2018 г. 14:45 в часа

ID 9082048 - Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - публикувана на 18.10.2018 г. в 14:50 часа - свали файл

Документи за участие - публикувани на 18.10.2018 г. в 14:53 часа

Спецификация 2;3;4 и 5, приложение 1 и 6, декларация по чл. 54 ал.1 т. 1-5 и 7 от ЗОП и заявление от участника в ОП - публикувани на 18.10.2018 г. в 14:55 часа

Заповед РД 06-83 / 30.10.2018 г. за удължаване срока на основание чл. 96 ал. 3 от ПП на ЗОП - публикувана на 30.10.2018 г. в 12:05 часа 

ID 9082536 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 30.10.2018 г. в 12:07 часа - свали файл

Протокол № 1/06.11.2018 година - публикуван на 06.11.2018 г. в 13:25 часа

Протокол № 2/14.11.2018 година - публикуван на 14.11.2018 г. в 13:22 часа

Протокол № 3/21.11.2018 година - публикуван на 21.11.2018 г. в  11:17 часа

Решение РД 06-87/21.11.2018 година - публикувано на 21.11.2018 г. в 11:20 часа

Договор и приложения - публикувани на 26.11.2018 година в 14:00 часа

 ============================================================================================================

Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП-Сливен и филиалите му в градовете Сливен,Нова Загора,Твърдица и Котел по Наредба № 11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 год. и Наредба № 7 от 2003 год. за СБКО,чрез ваучери за 2019 год.

Решение РД-01-23/10.07.2019 год. на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП - публикувано на 10.07.2019 год. в 13:25 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 04-48/10.07.2019 год. - публикувана на 10.07.2019 г. в 13:27 часа

Документация за участие - публикувана на 10.07.2019 год. в 13:29 часа

ID 9090139 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 10.07.2019 год. в 13:30 часа - свали файл

Заповед РД 01-34/23.07.2019 година за удължаване срока на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 15:24 часа

ID 9090613 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 15:24 часа - свали файл

Протокол от проведено заседание на комисията - публикуван на 07.08.2019 година в 15:45 часа

Решение РД 01-40/07.08.2019 година - публикувано на 07.08.2019 година в 15:45 часа

Договор за осигуряване на храна чрез ваучери за 2019 година - публикуван на 21.08.2018 година в 11:11 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медикаменти по спецификация на ЦСМП Сливен за 2019 година

Решение РД 01-25/11.07.2019 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП - публикувано на 11.07.2019 год. в 13:44 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 04-50/11.07.2019 година - публикувана на 11.07.2019 год. в 13:44 часа

Документация за участие - публикувана на 11.07.2019 година в 13:44 часа

Приложение - спецификация медикаменти за 2019 година в табличен вид - публикувано на 11.07.2019 в 13:44 часа

ID 9090168 Информация за публикувана в профила на купувача обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 11.07.2019 год. в 13:44 часа - свали файл

Заповед № РД-01-31/22.07.2019 година за прекратяване на ОП - публикувана на 23.07.21019 година в 14:30 часа

Уведомление за прекратяване на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 14:30 часа

Информация в АОП за прекратяване на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 14:30 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медицински консумативи по спецификация на ЦСМП Сливен за 2019 година

Решение РД 01-26/11.07.2019 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП - публикувано на 11.07.2019 год. в 13:44 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 04-52/11.07.2019 година - публикувана на 11.07.2019 год. в 13:44 часа

Документация за участие - публикувана на 11.07.2019 год. в 13:44 часа

Приложение - спецификация медицински консумативи за 2019 година в табличен вид - публикувано на 11.07.2019 год. в 13:44 часа

ID 9090172 Информация за публикувана в профила на купувача обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 11.07.2019 год. в 13:44 часа - свали файл

Заповед РД 01-30/22.07.2019 година за удължаване срока на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 14:25 часа

Уведомление за удължаване срока на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 14:25 часа

ID 9090600 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 23.07.2019 година в 14:25 часа - свали файл

Ново приложение - спецификация медицински консумативи за 2019 година в табличен вид - публикувано на 23.07.2019 година в 14:25 часа

Протокол за разглеждане на офертите за доставка на медицински консумативи за 2019 година - публикуван на 07.08.2019 година в 15:45 часа

Протокол № 2/13.08.2019 година за проведено заседание на комисията - публикуван на 13.08.2019 година в 15:05 часа

Решение РД 01-41/13.08.2019 година - публикувано на 13.08.2019 година в 15:05 часа

Договор и приложение - публикувани на 26.08.2019 година в 12:13 часа

 ============================================================================================================

Доставка на медикаменти по спецификация на ЦСМП Сливен за 2019 година

Решение РД 01-33/23.07.2019 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП - публикувано на 23.07.2019 година в 15:00 часа

Обява на ОП на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 04-55/23.07.2019 година публикувана на 23.07.2019 година в 15:00 часа

Документация за участие - публикувана на 23.07.2019 година в 15:00 часа

Ново приложение - спецификация медикаменти за 2019 година в табличен вид - публикувано на 23.07.2019 година в 15:00 часа

ID 9090607 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 23.07.2019 година в 15:00 часа - свали файл

Заповед РД 01-39/06.08.2019 година за удължаване срока на ОП - публикувана на 06.08.2019 година в 15:35 часа

ID 9091126 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 06.08.2019 година в 15:35 часа - свали файл

Протокол за разглеждане на офертите за доставка на медикаменти за 2019 година - публикуван на 20.08.2019 година в 15:03 часа

Решение РД 01-45/20.08.2019 година - публикувано на 20.08.2019 година в 15:05 часа

Договор и приложение - публикувани на 09.09.2019 година в 13:13 часа

============================================================================================================

Текущ ремонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП Сливен, в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2019 година

Решение РД 01-53/30.09.2019 година на основание чл.22 ал.1 т.1 и чл.186 от ЗОП - публикувано на 30.09.2019 година в 13:45 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, изх.№ 04-63/30.09.2019 година - публикувана на 30.09.2019 година в 13:46 часа

ID 9092932 - Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 30.09.2019 година в 13:47 часа - свали файл

Документи за участие - публикувани на 30.09.2019 година в 13:48 часа

Спецификация 2; 3; 4 и 5, приложение № 1 и 6, декларация по чл.54 ал.1 от ЗОП и заявление от участника в ОП - публикувани на 30.09.2019 година в 13:49 часа

Заповед РД-01-57/14.10.2019 година за удължаване срока на ОП - публикувана на 14.10.2019 година в 11:58 часа

ID 9093409 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване срока на ОП - публикувана на 14.10.2019 година в 11:59 часа - свали файл

Протокол № 1/22.10.2019 година - публикуван на 22.10.2019 година в 13:07 часа

Протокол № 2/29.10.2019 година - публикуван на 30.10.2019 година в 12:43 часа

Протокол № 3/05.11.2019 година - публикуван на 06.11.2019 година в 11:37 часа

Доклад от председателя на комисията от 06.11.2019 година - публикуван на 06.11.2019 година в 11:38 часа

Решение РД-01-62/06.11.2019 година - публикувано на 06.11.2019 година в 11:39 часа

Договор и приложения - публикувани на 19.11.2019 година в 10:14 часа

============================================================================================================

Обява за събиране на оферти за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ЦСМП Сливен

Покана изх.№ 30-20/13.11.2019 година - публикувана на 13.11.2019 година в 10:55 часа

============================================================================================================

Покана № 30-21/19.11.2019 година за участие в пазарно проучване за доставка на компютърна техника публикувана на 19.11.2019 година в 14:55 часа

============================================================================================================

ID 9492224 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Сливен

Решение за откриване на процедура № РД - 01-67/12.12.2019 година публикувано на 13.12.2019 година в 13:15 часа / свали файл /

Борсов договор - публикуван на 30.12.2019 година в 14:15 часа

ID 952171 Обявление за възложена поръчка за гориво - публикувано на 02.01.2020 година в 14:05 часа

============================================================================================================