Информация за пациента

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Снимка на стетоскопПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ позвънете на безплатен телефонен номер 150 или на единната европейска линия за спешни повиквания 112. Може да се обадите на 112 при всички аварийни ситуации. Може да се свържете дори и при изчерпан кредит или ако сте извън обхвата на вашата мобилна мрежа.

Република България осигурява спешна медицинската помощ на всички лица, намиращи се на нейната територия без значение на тяхното гражданство, адрес и здравноосигурителен статус.

Следва да знаете, че обект на спешна медицинска помощ са всички състояния, при които следва е налице риск за настъпване на:

1. смърт;

2. тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;

3. усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.

Ако се намирате в такова състояние, освен на тел.150 и тел.112, можете да потърсите помощ на място в най-близкият филиал на Център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение. Там ще Ви бъде оказана спешна медицинска помощ и ако здравословното Ви състояние налага, ще бъдете транспортиран със специализиран медицински транспорт до подходящо болнично лечебно заведение.

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ, КОИТО НЕ СА СПЕШНИ:

Ако Вие сте здравноосигурен български гражданин, трябва да знаете, че:

Всеки здравноосигурен български гражданин, има право на:

• достъпна и качествена здравна помощ;

• информация за здравословното състояние и методите лечение;

• първична извънболнична медицинска помощ;

• специализирана извънболнична медицинска помощ;

• медико-диагностични изследвания;

• високоспециализирани медицински дейности;

• дентална помощ;

• болнична помощ;

• лекарства за домашно лечение;

 

Като пациент имате право на информирано съгласие:

•       Всяка медицинска и дентална дейност, свързана с Вашето лечение, се осъществява след изразено от Вас информирано съгласие. Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител за:

•       диагнозата и характера на заболяването

•       целите, начина и различните възможности на лечението, очакваните резултати и прогнозата;

•       рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;

•       вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение.

•       повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации (тези случаи информираното съгласие е в писмена форма.)


В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

 

Достъпът до медицинска помощ се осъществява чрез Вашият личен лекар

Към личния си лекар се обръщате винаги, когато имате здравословен проблем и се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства. От него получавате личната си здравноосигурителна книжка, която следва да носите винаги със себе си.

 

Ако пребивавате в друго населено място за срок до един месец (например във връзка с почивка, екскурзия, служебна командировка или др.) и трябва да получите медицинска помощ, може да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар, за съдействие. Необходимо е да му представите здравно осигурителната си книжка

Ако предвиждате да пребивавате в друго населено място за срок по-дълъг от един до пет месеца, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта трябва да закупите от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще Ви обслужва за периода на пребиваването ми на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният избор на общопрактикуващ лекар.

 

Ако имате здравословен проблем

Посещавате съответния общопрактикуващият лекар. Той Ви преглежда и Ви назначава лечение. В лекарския кабинет е изложена информация кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадате в изброените категории, заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната.

 

Трябва да Ви се направят изследвания

Лекарят Ви изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

В лабораторията заплащате такса за вземане на биологичен материал.

 

Нуждаете се от консултация при лекар специалист

Общо практикуващият лекар Ви изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.

Лекарят специалист Ви преглежда, и ако се нуждаете от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той Ви назначава лечение. Срокът за извършване на вторичен преглед от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.

За всяко посещение при лекаря заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

 

Трябва да се лекувате вкъщи

Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина назначава лечение. Той Ви издава болничен лист за срок до 14 дни без прекъсване, но за не повече от 40 дни (с прекъсване) в рамките на една календарна година - за едно или повече заболявания.

Ако състоянието Ви налага, след изтичането на този срок можете да бъде насочен към ЛКК.

 

За домашното Ви лечение са необходими лекарства

Лекарят Ви информира кои лекарствени средства се заплащат изцяло или частично от НЗОК. Предписва Ви лекарствата на рецепта-бланка на НЗОК и Вие ги получавате от аптека, която е сключила договор с касата. Ако здравната каса не поема изцяло цената на предписаните лекарства, доплащате нужната сума.

Ако лекарствата за Вашето лечение не се заплащат от НЗОК, лекарят издава обикновена рецепта и Вие може да ги закупите от всяка аптека.

 

Нуждаете се от дентално лечение

Можете да посетите всеки лекар по дентална медицина, сключил договор със здравната каса. На видно място в кабинета му трябва да бъде обявен списък с дейности, които са изцяло или частично заплатени от здравната каса.

Трябва да представите на лекаря по дентална медицина личната си здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса Ви е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, доплащате необходимата сума.

За всяко посещение при лекаря по дентална медицина заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

 

Нуждаете се от консултация или лечение при специалист по дентална медицина

Лекарят по дентална медицина Ви изпраща с талон-направление при специалист. Той Ви консултира и провежда лечението, за което доплащате или заплащате изцяло. Ако се окаже, че трябва да се лекувате или да бъдете опериран в болница, специалистът (или общопрактикуващият лекар по дентална медицина) Ви издава талон-направление за болнично лечение.

 

Трябва да постъпите за лечение в болница

Общо практикуващият лекар или специалистът Ви изпращат с талон-направление към избрана от Вас болница, която е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата.

При постъпването в лечебното заведение лекарят Ви преглежда, обяснява диагнозата и обсъжда с Вас начина на лечението, както и рисковете, свързани с него. НЗОК заплаща изцяло лечението Ви по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.

За всеки ден болнично лечение заплащате само потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата. Ако се налага да се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, не заплащате потребителска такса за престоя си след десетия ден. Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписването ми от болничното заведение.

 

Нарушени са Вашите права на здравно осигурено лице

При нарушаване на права на задължително здравно осигурените лица, свързани с оказана медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравно осигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравно осигурителна каса (РЗОК)–Сливен 8800, НТС, ул.„Самуил” №1, или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)–София 1407,ул.„Кричим” № 1.

 

За информация и консултации здравно осигурените граждани могат:

- да посетят приемните на РЗОК-Сливен на адрес: гр. Сливен, НТС, ул.”Самуил”№1, ет.4  или да се обадят на телефоните в отделите за работа с граждани 044 / 615 248;

- да се обадят в Здравно-информационния център на НЗОК на тел.:0800 14 800.

 

Извън този ред, или в случай че Вашите здравноосигурителни права са прекъснати, Вие можете да се обърнете за оказване на медицинска помощ към всички лечебни заведения, регистрирани в съответствие с българското законодателство, като заплатите стойността на предоставените Ви медицински услуги по определен от лечебното заведение ценоразпис.

 

Жалби, свързани с медицинското обслужване и правата на пациентите можете да подавате в:

Регионална здравна инспекция - Сливен на адрес: ул.”Пейо Яворов”№1, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителна агенция «Медицински одит» на адрес:

Адрес:бул. "Георги Софийски" №3, София 1606

Телефон: (02) 8050433, 8050435, 8050465

е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на Европейския Съюз, Европейското Икономическо Пространство и Швейцария могат да ползват медицинска помощ

 

  Информация за правилата, при които чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ