Нормативни документи

 

Снимка на книга и стетоскоп Дейността на Центъра за спешна медицинска помощ - град Сливен се регламентира от следните основни нормативни документи:

 

 

 

 

  Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

  Закон за лечебните заведения

  Закон за здравето

  Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

  Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" 

  Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

  Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

  Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112

Наредба №3 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"