Сигнали за корупция

 

Форма за подаване на сигнал за корупция                                                                                         УТВЪРЖДАВАМ:                 

 

 ДИРЕКТОР: Д-Р ВАСИЛИСА СИМЕОНОВА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

В ЦСМП СЛИВЕН

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Чл. 2.В обхвата на тези процедури се включват и действия или бездействия, свързани  със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК.

Чл. 3.Всеки гражданин, организация и служител могат да подават сигнал за констатирани действия или бездействия по предходния член и никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнала си.

Чл. 4 Центъра за спешна медицинска помощ гр.Сливен си запазва правото да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи престижа на Центъра.

Чл. 5.Тези процедури се прилагат за:

А) Център за спешна медицинска помощ гр.Сливен

Б) Филиали в градовете Сливен , Нова Загора , Котел и Твърдица.

 

Целият текст на вътрешните правила можете да видите от тук.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦСМП-СЛИВЕН