УТВЪРДИЛ:

                                                                                                              ДИРЕКТОР – Д-Р В. СИМЕОНОВА

 

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ЦСМП - СЛИВЕН

 

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

1. Корупцията представлява злоупотреба с власт – икономическа, политическа и административна, която води до лично или групово облагодетелствуване за сметка на правата и законните      интереси на личността или на цялото общество. Противодействието срещу този феномен изисква координирани усилия, които да ангажират както държавата, така и гражданите.

2. Конфликтът на интереси представлява ситуация, в която служител (длъжностно лице) има частен интерес, чрез който оказва влияние или изглежда, че оказва влияние на безпристрастното и обективно изпълнение на неговите служебни задължения. Този интерес включва всякакво предимство на служителя или неговото семейство, близки роднини, лица или организации, с които той има или е имал бизнес или политически отношения, включително и всякаква финансова или гражданска отговорност към тях.

Конфликтът на интереси е по-общото понятие от корупцията и не предполага автоматично извършване на престъпление или нарушение на закон, но носи потенциал и вероятност за извършване на такова.

ІІ. ЦЕЛИ:

  1. Подобряване организацията на дейността на административната структура.
  2. Взимане на решения – законност, предсказуемост, екипност в работата, отговорност.
  3. Създаване на прозрачност в работата на администрацията.
  4. Укрепване на статуса и професионализма на администрацията.
  5. Засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията                        

ІІІ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

1.      Принципите за противодействие на корупцията – откритост, прозрачност, отчетност, достъпност, предвидимост, са задължителни в работата на служителите в ЦСМП - Сливен.

2.      Създаване на условия за осъществяване на действен контрол от служителите .

3.      Диагностичният инструмент за оценка на наличието и степента на разпространение на формите на корумпирано поведение в ЦСМП - Сливен е оценката и идентифициране на източниците за корупция и предложенията за мерки за неутрализирането им чрез функционално, структурно и организационно развитие на администрацията.

4.      Подобряване на дейността и координацията между звената в рамките на администрацията – взаимодействие по хоризонтала и вертикала

5.      Средства за постигане :

           ·   медийни послания;

           ·  развитие на информационни канали за обратна връзка;

           ·  прозрачност на управлението и процедурите.

6.      Тримесечни докладни за наличие на корупционни явления и мерки за ограничаването им.

7.      Отварянето на администрацията към потребителите:

           ·   използване на различни техники, за създаване на убеждението у клиентите/ пациентите, че в ЦСМП – Сливен няма условия за корупция;

           ·   начини за изследване на тяхната удовлетвореност;

           ·   избягване от анонимност  при работа с клиенти;

           ·     стриктно спазване на сроковете за извършване на административни услуги, което да осигури избягване на впечатлението у потребителите, че е необходим подкуп за извършването им.

8.      Избягване на бюрокрацията и неефективността в работата на центъра, като основни причини за пораждане на корупционни практики, чрез ясни административни процедури и правила (Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация, конкурси и други), разбираеми за потребителите и указващи отговорните служители, реда и начина на осъществяването, сроковете и  контрола по изпълнението им.

9.      Прилагане на управленска политика, гарантираща стабилитета на  служителите в ЦСМП - Сливен,  чрез създаване на условия за квалификация, , кариерно развитие, ограничаване на текучеството и издигане авторитета на администрацията.

10.    Механизъм за мотивиране на служителите за нетърпимост към корупцията, основан на:

–        прозрачно управление;

–        спазване на нормативната уредба и вътрешно-административните актове (законност);

–        публично огласяване пред колектива на служители, проявили такова поведение;

–        ясни процедури за подбор на персонала, основани на лични качества и професионални умения, на конкурентен подбор и кариерно развитие чрез система за оценяване на професионалните знания и умения и индивидуалното изпълнение.

–        диференцирано възнаграждение на служителите, съобразно индивидуалния принос и оценка на индивидуалното изпълнение.

11.    Служителят в ЦСМП - Сливен е длъжен:

–       да бъде нащрек за всеки актуален или потенциален конфликт на интереси;

–       да предприема стъпки за избягване на такъв конфликт;

–       да отказва незабавно неуместно предложение за облага или подаръци;

–       да се обръща към прекия си началник или органа по назначаването, като го уведомява писмено за всяко предложение за облага и за всеки конфликт на интереси в момента на възникването му,  преди да се заеме с каквато и да е специфична служебна дейност или отговорност, която може да бъде повлияна от този негов частен интерес;

–       да си направи своевременно отвод относно случаите, в които е налице или би могъл да възникне конфликт на интереси, или да прекрати факта или отношението, което предизвиква конфликта на интереси, преди да участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения;

–       да избягва продължителни контакти и даване насаме обещания за съдействие, извън изискванията на законовата уредба.

12.  Проучване на добри практики в други администрации и осъществяване на антикорупционно сътрудничество между институциите – съвместни междуведомствени групи и съвети по конкретна проблематика за прозрачни процедури.

13.  Система за вътрешен контрол по изпълнение на отговорностите на всеки един служител, за противодействие на  безотговорност в действията и на чувството на безнаказаност.

14.   Обучение на служителите по антикорупционни програми - провеждане на обучение и запознаване  на служителите с дефинициите на конфликт на интереси и корупция, с тяхното нормативно регламентиране, разясняване на различните видове конфликт на интереси, ситуации, които представляват или могат да доведат до корупция, и  начините на поведение с оглед тяхното предотвратяване и избягване като превенция срещу тези явления.

15.  Ясни вътрешни правила за отчетност и постоянен контрол, които да пресичат всяко корупционно поведение от страна на служители, които могат да считат, че неправомерните им действия ще останат незабелязани.

16. Публично оповестяване на комуникационните канали за подаване на сигнали за корупция, конфликт на интереси или лошо администриране  – електронна поща, пощенска кутия и др.